Enter your keyword

ПРО НАС

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХОРТИЦЬНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за кількома галузями знань, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним осередком, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

ACADEMIA

Підтвердженням плідних здобутків експериментальної діяльності закладу є надання йому в 2007 році статусу інноваційного (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2007 № 229 «Про надання статусу інноваційного закладу Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру»), у 2010 році – статусу національного навчально-реабілітаційного центру (указ Президента України від 28.01.2010 № 76/2010 «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного»; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 № 153 «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного»); у 2015 році зміна типу закладу та найменування (рішення Запорізької обласної ради шостого скликання сорок шостої сесії від 27.08.2015 № 45 «Про зміну типу, найменування Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту»), а у 2018 році – перейменування закладу (рішення Запорізької обласної ради сьомого скликання двадцять четвертої сесії від 04.10.2018 № 24 «Про перейменування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту»).

Відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 26.06.2014 № 39 «Про закріплення нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» та 20.12.2018 № 32 «Про закріплення нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області за комунальним закладом освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» заклад входить до складу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Хортицька національна академія є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, бюджетні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та/або поточні, депозитні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України, бланки з власними реквізитами. Місцезнаходження Хортицької національної академії: 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59 (о. Хортиця).

Хортицька національна академія є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою Запорізькій обласній раді та за галузевою спрямованістю підвідомчою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Основними структурними підрозділами Хортицької національної академії є факультети, кафедри, Педагогічний коледж, загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, центр ранньої соціальної реабілітації як підрозділ, що забезпечує практичну підготовку студентів та проводить наукові дослідження, бібліотека, редакційно-видавничий відділ, навчально-науково-виробничий комплекс – реабілітаційний парк, гуртожиток, відділ міжнародних зв’язків та наукової роботи, науково-методичний відділ.

Основними завданнями Хортицької національної академії є:
 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців;
 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше освітньої (освітньо-професійної) програми та практичного досвіду;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної і оздоровчої діяльності;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, реабілітаційної, виховної, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • науково-експериментальна розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм і методів навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу на засадах педагогіки життєтворчості особистості, пропаганда ідей реабілітаційної педагогіки;
 • розвиток життєвої компетентності здобувачів освіти в умовах реабілітаційного простору;
 • інтеграція осіб з інвалідністю в освітній простір;
 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання, формування здорового способу життя осіб, що здобувають освіту;
 • забезпечення в процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • здійснення соціально-педагогічного супроводу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників Хортицької національної академії;забезпечення духовного розвитку особистості, виховання громадян у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України.

Підготовка фахівців у Хортицькій національній академії здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (наказ МОН України від 06.12.2018 № 2674-л):

 • першого (бакалаврського) рівня – галузь знань 0101 Педагогічна освіта, спеціальності: 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями), 6.010106 Соціальна педагогіка (наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 № 2325л); галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565); галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 022 Дизайн (наказ МОН України від 06.07.2016 № 1404л), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л); галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (наказ МОН України від 23.12.2016 № 1512л); галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство (наказ МОН України від 22.05.2017 № 100-л); галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм (наказ МОН України від 26.05.2017 № 111-л); галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія (наказ МОН України від 23.11.2017 № 285-л); галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент (наказ МОН України від 23.11.2017 № 285-л); галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 016 Спеціальна освіта (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л), 013 Початкова освіта (наказ МОН України від 28.03.2018 № 323-л);
 • другого (магістерського) рівня– галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності: 016 Спеціальна освіта (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л) (розширення ліцензованого обсягу), 013 Початкова освіта (наказ МОН України від 26.04.2018 № 505-л); галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота (наказ МОН України від 16.06.2017 № 123-л); галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (наказ МОН України від 17.03.2017 № 51л).

Заклад є базовим у Запорізькому регіоні зі створення компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору (забезпечує безперервність і наступність освіти), комплексної реабілітації (медичної, соціальної, психологічної, педагогічної), соціальної інтеграції та розвитку життєвої компетентності дітей і молоді з особливими потребами з першого року життя до здобуття вищої освіти.

Відповідно до ст. 48 Закону України “Про вищу освіту” мовою освітнього процесу в Хортицькій національній академії є державна мова – українська.

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІД УЧИЛИЩА ДО КОЛЕДЖУ...

1890-1912

На фото ще 50-60-ті роки минулого століття. Той час, коли в будівлі працювало педучилище. Роман Акбашев також повідав, що будівля була побудована менонітами в 1912 році для підготовки педагогів. Воно було учительській семінарією, пізніше стало педтехнікумів, потім педучилища і вже тільки після цього стало школою.

1912-1945

Будівля Меннонітської школи для дівчат (1895р.) Хортиця, Розенталь. У ній було 7 вчителів і до 30 учнів. Пізніше Запорізьке педучилище №1.

2010-2023

Педагогічний фаховий коледж комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» з 2020 року готувати фахівців лише у системі фахової передвищої або професійно-технічної освіти. Розширює діяльність завдяки збільшенню навантаження за рахунок наявних ліцензій академії та ліцензування спеціальностей рівня молодшого бакалавра, враховуючи наявний науково-педагогічний потенціал академії.

КАДРОВИЙ СКЛАД

Коледж сьогодні має досить впевнену репутацію серед вищих навчальних закладів та високопрофесійний колектив

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Гуртожиток

Гуртожиток комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

У гуртожитку проживають студенти Хортицької національної академії
Кількість поверхів: 9
Потужність гуртожитку: 700
Гуртожиток блочного типу

Адреса гуртожитку:
Україна, 69097, м. Запоріжжя,
вул. Ентузіастів, 13

Завідувач: Лазарєва Любов Павлівна
тел. (061) 702 33 13
e-mail: lasareva.lyubov@gmail.com

Чергова (вахта) тел. (061) 702 33 11

Наказ

про затвердження розміру вартості проживання та організацію надання послуг проживання в студентському гуртожитку

Про внесення змін

до наказу Хортицької національної академії від 28.08.2020 №309

Умови доступності закладу освіти

для навчання осіб з особливими освітніми потребами