Enter your keyword

Останні новини

Звіт викладачів циклової комісії природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки про роботу  над методичною проблемою впродовж 2019-2020 навчального року

Звіт викладачів циклової комісії природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки про роботу над методичною проблемою впродовж 2019-2020 навчального року

Діяльнісь циклової комісії в 2019-2020 навчальному році була спрямована на забезпечення  професійно  компетентнісної підготовки   фахівців дошкільної і початкової освіти в умовах розбудови нової української школи.

Професійний стандарт педагога встановлює чіткі вимоги до виконання певних трудових функцій фахівців освітньої сфери, таких як планування і здійснення освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти, створення освітнього середовища, рефлексія та професійний саморозвиток, проведення педагогічних досліджень, надання методичної допомоги колегам, організація позааудиторної, пошуково-дослідної роботи учнів..

Одним із напрямків модернізації освіти в сучасному освітньому просторі України визнано компетентнісний підхід.

Саме в цьому напрямку викладачі комісії природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки наполегливо працювали протягом навчального року і спрямовували діяльність на реалізацію таких проблем:

  • формування  професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності  щодо модернізації  загальної середньої освіти згідно з Концепцією  Нової української школи;
  • комплексна професійна підготовка  майбутніх педагогів до організації інклюзивного навчання особистості  з особливими освітніми  потребами  на засадах компетентнісного підходу;
  • вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Підвищення ефективності освітньої діяльності викладачів реалізується через різноманітні напрямки  – це  якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності, виконання державного замовлення на підготовку фахівців через модернізацію освітніх програм, робочих навчальних програм,   забезпечення НМК на  сайті ДО та платформі  GSuite для організації реального дистанційного навчання студентів.

Зокрема, викладачами циклової комісії були розроблені, модернізовані і розглянуті на засіданні НМР програми навчальних  дисциплін: «Анатомія, фізіологія, шкільна гігієна учнів з особливостями психофізичного розвитку», «Анатомія, фізіологія шкільна гігієна», «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку», «Анатомія, фізіологія, дошкільна гігієна», «Основи медичних знань, охорона здоров’я», «Основи валеології»;  «ОПКП»;   «Клінічні основи дефектології», «ОМЗ»; «Основи екології»;  «Основи філософських знань», «Основи економічної теорії»; «Етика і естетика», «Соціологія», «Історія України», «Правознавство» і, відповідно, робочі програми навчальних дисциплін.

Надання якісної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відбувалося  шляхом впровадження сучасних освітніх технологій навчання; формування всебічно розвиненої особистості, виховання патріота своєї Вітчизни; створення умов до професійного зростання, вдосконалення майстерності викладачів циклової комісії. Викладачі продовжили впроваджувати у навчально-виховний процес зміст Державного стандарту початкової загальної освіти як на заняттях з методик навчання , так і у викладанні навчальних дисциплін професійного спрямування та загальноосвітніх предметів. Викладачі комісії продовжують використовувати в практиці роботи різноманітні форми організації навчально – пізнавальної діяльності, метод проектів, нових творчих методик та інноваційних технологій навчання (ІКТ, технології розвитку критичного, творчого мислення, особистісно і професійно орієнтованої технологій, використовують ресурси Інтернету та вчать відбирати матеріал з Інтернету при виконанні творчих робіт студентами. Використовуються програмовані педагогічні засоби навчання.

Аналіз відвіданих занять показав, що всі викладачі комісії використовують інноваційні методи навчання, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівця початкової і дошкільної освіти.

Викладачі комісії будують діяльність на аналізі якості надання повної загальної та професійної освіти, зокрема, за результатами вхідного моніторингу, аналізу  якості навчальних досягнень за семестр з навчальних дисциплін.

З метою організації комфортного освітнього середовища та відповідно до модернізованих програм, робочих програм навчальних дисциплін викладачі постійно вдосконалюють науково-методичний   супровід  надання якісної освіти – постійно поновлюють та розробляють нові навчально-методичні матеріали: лекції, завдання до самостійної роботи студентів, інструкції до лабораторно-практичних робіт, тренажери до формування професійних компетентностей вчителя дошкільної і початкової освіти. Особливого значення набула ця робота під час здійснення освітнього процесу в умовах карантину.  Викладачі циклової комісії створюють мультимедійне забезпечення лекцій, семінарських і практичних занять, електронних тестів.

Як один із напрямків вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (модернізація лекцій, інструкцій до практичних робіт, вдосконалення  засобів та змісту контролю знань студентів) викладачі комісії Коваль Н.М. і Долденко В.Л. взяли участь у загальноколеджному конкурсі на креще навчально-методичне забезпечення.

Викладачі Зінченко Р.В., Коваль Н.М., Олійник А.П., Долденко В.Л., Петриченко Н.Л., Пінжакова Г.М.,  в системі розміщують матеріали на платформі  GSuitе.

Ефективність освітнього процесу залежить від професійного саморозвитку викладача. Протягом навчального року викладачі циклової комісії брали участь в роботі тренінгів, семінарів( «Новий український правопис», «НУШ»), методичних об’єднань  викладачів історії (Зінченко Р.В.), фізики і хімії (Пінжакова Г.М., Олійник А.П.).  В роботі регіонального методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін Південного регіону України з проблеми «Використання сучасних освітніх технологій при викладанні природничих дисциплін» взяли участь Олійник А.П., Коваль Н.М., Долденко В.Л., Петриченко Н.Л., Пінжакова Г.М. За результатами роботи методичного об’єднанням створена збірка публікацій, викладачі одержали сертифікати.

Підвищення професійної компетентності викладачів як умови якісної  освітньої діяльності є участь у семінарах, вебінарах.  Дистанційно підвищили кваліфікацію:

 на вебінарах, онлайн- конференціях :

Петриченко Н.Л.: «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи», «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів»; «Розвиток стресостійкості у дітей: ігри та прийоми»;

«Корекційно-розвивальні вправи для дітей з порушенням зору»;

Взяла участь у роботі  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» на базі Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії.

Зінченко Р.В.:  «Проєктна діяльність в освітньому процесі».

Олійник А.П.: « Створення онлайнового освітнього

середовища під час карантинних заходів»; «Розвиток креативного мислення учнів під час виконання практичних робіт із географії»; «Медіаграмотність. ІКТ»; «Супровід проєктної та творчої діяльності учнів за допомогою конструкторів інтерактивних книг»; «Розвиток навичок 21 століття через

проектно-зорієнтоване навчання»

Конференції : Ключові тенденції шкільної освіти 2019/2020,

«Безпека в інтернеті»

«Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне навчання»

«Інтернет-ресурси у навчальному процесі»

«Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи»;

Коваль Н.М.: « Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів»; «Проєктне навчання»; «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи»; « Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»

Конференції : «Ключові тенденції шкільної освіти 2019/2020»;

«Інтернет-ресурси у навчальному процесі».

Пройшла стажування у Мелітопольському державному  педагогічному університеті імені Б. Хмельницького.

Пінжакова Г.М. :

вебінари : «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину»; «Формуємо екосвідомість: що таке zero waste та як мінімізувати утворення відходів»;

конференції : ІІІ регіональна науково-практична конференція

«Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика»

КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж» ДОР (Криворізький державний педагогічний університет – відправила тези «Формування екологічної компетентності студентів».  

Олійник А.П., Коваль Н.М., Орловська Л.О., Дерев’янко В.М. взяли участь у роботі  ІІ регіональної науково-практичної конференції  «Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика.

Викладачі Дерев’янко В.М., Долденко В.Л. Орловська Л.О., , Петриченко Н.Л. взяли участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії.

Долденко В.Л. разом із студенткою Мосіною К. взяла участь у роботі конференції “Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції  України у міжнародний науково-інноваційний простір” і представила тези наукової роботи з теми«Проблеми обдарованих дітей в контексті інклюзивної освіти».

Викладачі  циклової комісії взяли участь у створенні колективної монографії. Викладачі  Олійник А.П., Коваль Н.М., Деревянко В.М., Долденко В.Л., Петриченко Н.Л.  висвітили напрямок роботи з теми: «Теоретико –методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової освіти в умовах розбудови НУШ».

В межах роботи науково-практичних конференцій викладачами написані статті, тези:

 Олійник А.П., Коваль Н.М. до ІІІ  Всеукраїнської

 науково-практичної конференції науковців, педагогів та студентів «Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку»

КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»: «Використання методів ейдетики у підготовці майбутніх вчителів нової української школи»; 

до ІУ спеціалізованого Міжнародного екологічного форуму « ЕКО ФОРУМ-2020» :

«Адаптації до змін клімату»;

до V Всеукраїнської викладацько-студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм», на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка:

«Використання моделювання у педагогічному процесі вищої школи як засобу професійно-особистісного розвитку майбутнього вчителя початкової освіти»;

до II Регіональної  науково-практичної конференції «Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті  сучасних тенденцій  розвитку педагогічної освіти»:

 «Дослідницька діяльність здобувачів освіти початкової ланки»;

Дерев’янко В.М. до II Регіональної  науково-практичної конференції «Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті  сучасних тенденцій  розвитку педагогічної освіти»:

 «Формування громадянської компетентності студентів».

У збірникурегіонального методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін південного регіону з проблеми «Використання сучасних освітніх технологій при викладанні природничих дисциплін»:

Долденко В.Л. – «Підготовка вчителя до розбудови інклюзивного середовища в Новій українській школі»;

Орловська Л.О. до II Регіональної  науково-практичної конференції «Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті  сучасних тенденцій  розвитку педагогічної освіти»:

 «Формування правої компетентності студентів»;

   Петриченко Н.Л. -«Діяльнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи»;

Петриченко Н.Л. надані тези з теми «Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів початкових класів» у збірку ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» на базі Криворізького державного педагогічного університету КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж» ДОР».

З метою усвідомлення  сутності, значення навчального матеріалу, вправляння у використанні теоретичної інформації в професійній діяльності , розробили тренажери , здали до друку Олійник А.П., Коваль Н.М., Дерев’янко В.М.

Викладачі комісії брали участь у роботі творчих груп коледжу: «Формування професійної готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності щодо модернізації початкової середньої освіти згідно з Концепцією НУШ» – Олійник А.П., Коваль Н.М.;

Долденко В.Л., Петриченко Н.Л. – в організації та проведенні засідань робочої групи з питання впровадження  системи запобігання академічному плагіату та академічної доброчесності в коледжі .

Пінжакова Г.М., Петриченко Н.Л., Долденко В.Л., Зінченко Р.В. -в роботі творчої групи з питань інклюзивної освіти.

З вищеперерахованого можна зробити висновки, що в межах комісії відбувалась різнопланова, напружена робота із забезпечення компетентнісно професійної підготовки фахівців дошкільної і початкової освіти в умовах розбудови нової української школи.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.