Enter your keyword

Педагогічна практика

ЗАВІДУВАЧ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ГУЖВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Шановні випускники!

З 13 січня 2020 року у вас розпочалася переддипломна педагогічна практика, мета якої є оволодіння студентами уміннями, навичками самостійної освітньої роботи в закладах освіти, а також визначення рівня сформованості вашої готовності до професійно-педагогічної діяльності.

Бажаємо творчого натхнення, креативності, успіхів у професійній діяльності. Зверніть увагу на оформлення документів педагогічної практики. (за спеціальностями

013

Всі види практик спеціальності 013 Початкова освіта

014

Всі види практик спеціальності Середня освіта (Образотворче мистецтво)

012

Всі види практик спеціальності 012 Дошкільна освіта

ОСТАННІ НОВИНИ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Три шляхи ведуть до  знань:

шлях міркувань- цей шлях найблагородніший;

шлях наслідувань – це найлегший шлях;

             і шлях досвіду – цей шлях найтяжчий.

Конфуцій  

Педагогічна практика є важливою складовою в системі професійної підготовки вчителя та вихователя. Педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  має напрацьовану роками і оновлену відповідно до Концепції Нової української школи та вимог часу систему педагогічної практики. К.Д.Ушинський писав, що «метод викладання можна вивчити з книжок чи зі слів викладача, але набути навички у використанні цього методу можна тільки тривалою і довгочасною практикою».

Cистематичний аналіз ходу і результатів педагогічної практики підтверджує цю аксіому професійної підготовки та вказує на необхідність пошуку нових підходів до її організації.

Пріоритетним напрямком і завданням роботи коледжу є здійснення якісної професійної підготовки через реалізацію компетентністного підходу до професійної практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Головна умова результативності фахового становлення – взаємодія теоретичної і практичної підготовки. Компетентне виконання педагогічної діяльності можливе через володіння вміннями, які формуються у студентів коледжу в процесі практики.

Педагогічна практика допомагає розвитку педагогічних здібностей, вихованню внутрішньої готовності працювати з дітьми в початковій школі, сприяє формуванню професійних умінь і навичок. Вона дає можливість перевірити рівень теоретичної підготовки студентів з психології, педагогіки та окремих методик, творчо застосовувати знання, практичні вміння в умовах професійної діяльності.

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої  професії, формування у них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Педагогічна практика проводиться в рамках навчального процесу та передбачає включення всіх студентів педагогічного коледжу з другого курсу і до завершення навчання в систематичну педагогічну діяльність. Це дозволяє послідовно і в певній системі протягом усіх років навчання в коледжі поєднувати оволодіння теорією з практичною діяльністю майбутніх вчителів і вихователів у закладах освіти.

Реформування початкової освіти – перший крок у рамках впровадження Нової української школи, без успіху якої неможливі щасливе життя молодих громадян України у ХХІ сторіччі, зміцнення демократичних цінностей, соціально-культурний, політичний та економічний розвиток Української держави. Від початкової освіти передусім залежить, наскільки молоді українці віритимуть у себе, свій потенціал і свою спроможність змінювати Україну.

На спеціальності 013 Початкова освіта студенти проходять такі види практики: з позанавчальної виховної роботи, пробні уроки і заняття, літня педагогічна практика, «Перші дні дитини у школі», переддипломна педагогічна практика.

В умовах напруженої практичної роботи у студентів формуються такі якості, як: організованість, самостійність, мобільність, гнучкість, підвищена працездатність, відповідальність.

Основними умовами підвищення ефективності педагогічної практики є особистісно-орієнтований, компетентнісний і креативно-діяльнісний підходи до її змісту та організації., інтегративний зв’язок з теоретичним навчанням, систематичність, безперервність, творчість і послідовність у її здійснені.

У студентів формуються вміння спостерігати та аналізувати педагогічні процеси, осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід, виробляється прагнення до пошуку ефективних методів виховання та навчання дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей на засадах особистісно-орієнтованого навчання та виховання.

Педагогічна практика готує студентів до роботи в сучасних умовах, дає можливість студентам оволодіти сучасними методами, формами організації праці в галузі освіти, в галузі майбутньої спеціальності та додаткової кваліфікації.

Практика з позанавчальної виховної роботи, яка, по суті, є першою спробою прилучення студентів других курсів відділів вчителів початкових класів, образотворчого мистецтва до живого спілкування з учнями початкових класів, передбачає реалізацію праці викладача-методиста і студента-практиканта при проведенні активних форм позакласної роботи. Щоб допомогти студентові підготуватися і належно провести заплановані заходи, керівники-методисти збирають власні педагогічні скарбниці, опрацьовують їх самостійно  і навчають цього мистецтва вихованців., формують особистість майбутніх спеціалістів.

Тісно співпрацює творча тріада: викладач-методист – студент-практикант – вчитель-класовод під час практики пробних уроків і занять на 3-4 курсах. Учителі  базових шкіл у коледжі консультують студентів до проведення

Студенти знайомляться з новими освітніми педагогічними технологіями у вчителів-практиків, виробляють свій творчий почерк, використовуючи у практичній роботі активні та інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

Особливе захоплення у студентів викликає підготовка до літньої педагогічної практики, під час якої вони працюють вихователями та вожатими в закладах оздоровлення та відпочинку дітей (наших студентів радо приймають на літню педагогічну практику табори  Приазов’я, Придніпров’я, приміські та пришкільні). Факультатив з підготовки до ЛОТу включає в себе не лише лекційні, семінарські, практичні, тренінгові заняття, а і табірний збір-семінар – і це чи не найцікавіше у житті студентів-третьокурсників свято творчості, креативності, фантазії, дитинства.

На спеціальності 012 Дошкільна освіта з перших днів перебування у коледжі відбувається занурення студентів в особливість дитячого світосприйняття дошкільників. Цьому допомагають різні види  практики:  «Введення в спеціальність», спостереження і пробна практика, показові заняття, літня педагогічна практика. Тісна співпраця студентів коледжу, методистів з базовими дошкільними закладами сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця

Створені програми з педагогічної практики для студентів педагогічного коледжу зі спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковими спеціалізаціями: «Вихователь логопедичних груп», «Асистент вихователя  дошкільного навчального закладу».

У програму практики дошкільних груп включенні різні форми практичної підготовки студентів (спостереження і аналіз занять, показові заняття, пробні заняття), різні види практик: введення у спеціальність, практика в ролі помічника-вихователя, практика спостережень і пробних занять, літня педагогічна практика, переддипломна практика.

Навчально-ознайомлювальна практика «Введення в спеціальність» (2 курс, ІІІ семестр) формує у студентів цілісне уявлення про різні типи сучасних дошкільних закладів, їх навчально-виховний комплекс, створює у студентів установки на формування професійного інтересу до педагогічної діяльності вихователя, професійної позиції, розвиває потреби у студентів у самопізнанні і самовдосконаленні.

Практика в ролі помічника вихователя (2 курс, IV семестр) включає спостереження педагогічної діяльності у групах раннього віку в дошкільному навчальному закладі та поступове залучення студентів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності, сенсорного розвитку, практичне ознайомлення з діагностикою і корекцією розвитку дитини за основними показниками, організацію і проведенням різних видів дозвілля в другу половину дня.

Під час організації проведення показових занять викладачі спираються на вивчення відповідних розділів на заняттях з педагогіки, психології та часткових методик. Проходження практики тісно пов’язано з вивченням часткових методик (розвитку мовлення; зображувальної діяльності; ознайомлення з навколишнім; формування елементарних математичних уявлень; фізичного, музичного виховання) та іншого.

Пробна практика в групах дошкільного віку (3 курс V – VI семестр, 4 курс VIІ семестр) дає можливість усвідомити особливості розвитку дітей, особливості організації освітньої роботи з ними. Студенти спостерігають організацію роботи в І та ІІ половину дня, самостійно проводять різні види ігор, добираючи їх тематику та обладнання, цільові прогулянки для ознайомлення з навколишнім середовищем, проводять традиційні заняття з розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності, ознайомлення з природою, з формуванням елементарних математичних уявлень; ведення куточку природи, куточку книги, знайомляться з навчальними та дидактичними посібниками з різних розділів виховання; зі спортивним інвентарем, обладнанням спортивних залів та майданчиків.

Студенти проводять інтегровані заняття з розвитку мовлення, математики, ознайомлення з природою, фізичного виховання, зображувальної діяльності, музичні заняття та розваги, вирішують творчі завдання, використовують різноманітні засоби, методи, інноваційні технології. Кожен вид діяльності, який проводиться студентами під час практики,  аналізується методистами.

Тісна співпраця студентів, методистів коледжу  з базовими закладами дошкільної освіти сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця.

Педагогічна практика є безпосереднім джерелом знань, формування умінь і навичок, провідним етапом професійної підготовки майбутніх  фахівців. Переддипломну педагогічну практику студенти проходять у різних типах міських і сільських шкіл, дошкільних закладах, з урахуванням місця майбутньої роботи. Цей завершальний етап теоретичної та практичної підготовки студента виявляє рівень та якість професійних знань і сформованих упродовж навчання фахових умінь та навичок.

У відгуках про роботу випускників керівники навчальних закладів відзначають високий рівень підготовки педагогічних кадрів, які орієнтовані на сучасні пріоритети освіти, на формування важливих мовленнєвих компетеностей дітей, на особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні. Крім того, зазначається, що випускники коледжу виявляють високий рівень теоретичної та практичної підготовки з фахових методик, вміло використовують інноваційні технології проведення уроків, позакласних заходів, дотримуються принципів педагогічної етики, будують взаємовідносини з дітьми на основі довіри і співробітництва. Майбутні спеціалісти планують свою роботу за найновішими навчальними методиками, охоче прислуховуються до вчителів-наставників, працюють над підвищенням свого фахового рівня.

Система взаємовідносин  методистів педагогічної практики та студентів будується на взаємодії, співпраці, орієнтується не лише на виконання плану практики, а й на розкриття в кожному зі студентів особистісних та професійних сторін.

Педагогічна практика є безпосереднім джерелом знань, провідним етапом професійної підготовки майбутніх  фахівців.