Enter your keyword

Педагогічна практика

ЗАВІДУВАЧ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ГУЖВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Шановні випускники!

З 13 січня 2020 року у вас розпочалася переддипломна педагогічна практика, мета якої є оволодіння студентами уміннями, навичками самостійної освітньої роботи в закладах освіти, а також визначення рівня сформованості вашої готовності до професійно-педагогічної діяльності.

Бажаємо творчого натхнення, креативності, успіхів у професійній діяльності. Зверніть увагу на оформлення документів педагогічної практики. (за спеціальностями

013

Всі види практик спеціальності 013 Початкова освіта

014

Всі види практик спеціальності Середня освіта (Образотворче мистецтво)

012

Всі види практик спеціальності 012 Дошкільна освіта

ОСТАННІ НОВИНИ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Три шляхи ведуть до  знань:
шлях міркувань- цей шлях найблагородніший;
шлях наслідувань – це найлегший шлях;
             і шлях досвіду – цей шлях найтяжчий.
Конфуцій  

Педагогічна практика є важливою складовою в системі професійної підготовки вчителя та вихователя. Педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  має напрацьовану роками і оновлену відповідно до Концепції Нової української школи та вимог часу систему педагогічної практики. К.Д.Ушинський писав, що «метод викладання можна вивчити з книжок чи зі слів викладача, але набути навички у використанні цього методу можна тільки тривалою і довгочасною практикою».

Cистематичний аналіз ходу і результатів педагогічної практики підтверджує цю аксіому професійної підготовки та вказує на необхідність пошуку нових підходів до її організації.

Пріоритетним напрямком і завданням роботи коледжу є здійснення якісної професійної підготовки через реалізацію компетентністного підходу до професійної практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Головна умова результативності фахового становлення – взаємодія теоретичної і практичної підготовки. Компетентне виконання педагогічної діяльності можливе через володіння вміннями, які формуються у студентів коледжу в процесі практики.

Педагогічна практика допомагає розвитку педагогічних здібностей, вихованню внутрішньої готовності працювати з дітьми в початковій школі, сприяє формуванню професійних умінь і навичок. Вона дає можливість перевірити рівень теоретичної підготовки студентів з психології, педагогіки та окремих методик, творчо застосовувати знання, практичні вміння в умовах професійної діяльності.

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої  професії, формування у них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Педагогічна практика проводиться в рамках навчального процесу та передбачає включення всіх студентів педагогічного коледжу з другого курсу і до завершення навчання в систематичну педагогічну діяльність. Це дозволяє послідовно і в певній системі протягом усіх років навчання в коледжі поєднувати оволодіння теорією з практичною діяльністю майбутніх вчителів і вихователів у закладах освіти.

На спеціальності 013 Початкова освіта студенти проходять такі види практики: з позанавчальної виховної роботи, пробні уроки і заняття, літня педагогічна практика, «Перші дні дитини у школі», переддипломна педагогічна практика.

В умовах напруженої практичної роботи у студентів формуються такі якості, як: організованість, самостійність, мобільність, гнучкість, підвищена працездатність, відповідальність.

Основними умовами підвищення ефективності педагогічної практики є особистісно-орієнтований, компетентнісний і креативно-діяльнісний підходи до її змісту та організації., інтегративний зв’язок з теоретичним навчанням, систематичність, безперервність, творчість і послідовність у її здійснені.

На спеціальності 012 Дошкільна освіта з перших днів перебування у коледжі відбувається занурення студентів в особливість дитячого світосприйняття дошкільників. Цьому допомагають різні види  практики:  «Введення в спеціальність», спостереження і пробна практика, показові заняття, літня педагогічна практика. Тісна співпраця студентів коледжу, методистів з базовими дошкільними закладами сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця

У програму практики дошкільних груп включенні різні форми практичної підготовки студентів (спостереження і аналіз занять, показові заняття, пробні заняття), різні види практик: введення у спеціальність, практика в ролі помічника-вихователя, практика спостережень і пробних занять, літня педагогічна практика, переддипломна практика.

Студенти проводять інтегровані заняття з розвитку мовлення, математики, ознайомлення з природою, фізичного виховання, зображувальної діяльності, музичні заняття та розваги, вирішують творчі завдання, використовують різноманітні засоби, методи, інноваційні технології. Кожен вид діяльності, який проводиться студентами під час практики,  аналізується методистами.

Тісна співпраця студентів, методистів коледжу  з базовими закладами дошкільної освіти сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця.

Педагогічна практика є безпосереднім джерелом знань, формування умінь і навичок, провідним етапом професійної підготовки майбутніх  фахівців. Переддипломну педагогічну практику студенти проходять у різних типах міських і сільських шкіл, дошкільних закладах, з урахуванням місця майбутньої роботи. Цей завершальний етап теоретичної та практичної підготовки студента виявляє рівень та якість професійних знань і сформованих упродовж навчання фахових умінь та навичок.

Педагогічна практика є безпосереднім джерелом знань, провідним етапом професійної підготовки майбутніх  фахівців.